skip to Main Content

LLEI DE MECENATGE

RÈGIM DE DONACIONS

Entitats beneficiàries de el mecenatgeL 49/2002 art.16 )

Són entitats donatàries que poden aplicar el règim especial de deducció fiscal les entitats sense finalitats de lucre a les quals sigui aplicable el règim fiscal especial de la Llei del Mecenatge;

1/ DONACIONS REALITZADES PER PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Incentius previstos en la normativa de l’Impost LIRPF art.68.3.a i 69.1L 49/2002 art.17 s. )

Procedeix una deducció en la quota íntegra de l’IRPF per les donacions realitzades a entitats beneficiàries, aplicant al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció la següent escala:

Base de deducción Porcentaje de deducción 2018
Hasta 150 euros 75 %
Resto de la base de deducción 30 %

 

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros és del 35%.

Límit de la deducció i requisits exigiblesLIRPF art.69.1RIRPF art.69.2L 49/2002 art.24 )

L’aplicació de les deduccions per donacions està subjecta a les següents normes:

a) S’estableix un mit per a les deduccions per donatius: la base de deducció no pot excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.

b) L’aplicació de la deducció per donatius es condiciona al fet que es justifiqui l’efectivitat de la donació Això s’acredita mitjançant una certificació expedida per l’entitat donatària on consti la identificació del donant i donatària (inclosos els seus NIF); l’esment que l’entitat donatària és una entitat beneficiària del mecenatge; la data i import del donatiu, si és dinerari, o, en cas contrari, document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament del ben donat; la destinació dels béns donats al compliment de l’objecte social o finalitat específica de l’entitat donatària; i el caràcter irrevocable de la donació.

  1. c) Les entitats perceptores de donatius que donin dret a deducció per l’IRPF, han de presentar una declaració informativa de donacions, model 182, on consti, a més de la identificació dels donants i l’import donat, si el donatiu està o no inclòs en les activitats o programes prioritaris de mecenatge, la possibilitat que el donatiu efectuat doni dret a l’aplicació d’alguna deducció aprovada per les CCAA i informació sobre les revocacions de donatius, donacions i aportacions que, si escau, s’hagin produït l’any natural. La declaració ha de presentar-se en el termini del mes de gener de cada any, en relació amb els donatius percebuts l’any immediat anterior

2/ DONACIONS REALITZADES PER PERSONES JURÍDIQUES (IS)

Donacions efectuades per persones jurídiquesL 49/2002 art.20 )

Els contribuents del IS tenen dret a deduir de la seva quota íntegra, minorada en les bonificacions, les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats ( LIS art.31 a 39 ), el 35% de la base de la deducció, podent absorbir aquesta deducció la totalitat de la quota del període impositiu.

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors el contribuent ha realitzat donatius en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’aquests períodes impositius, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció que s’aplica a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat és el 40%.

Les quantitats corresponents al període impositiu per aquest concepte no deduïdes per insuficiència de quota líquida podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Límit de la base de deducció L 49/2002 art.20.2 )

La base d’aquesta deducció no pot excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Si la base de la deducció excedeix d’aquest límit, l’excés pot aplicar-se en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius, sempre respectant aquest límit conjuntament amb la base de deducció de les donacions que es realitzin en aquests períodes. L’import de la deducció no està subjecte a cap límit sobre la quota íntegra.

La donació també haurà de quedar acreditada mitjançant l’ostentació del corresponent certificat expedit per l’entitat beneficiària.

 

CONCLUSIÓ

La donació ha de realitzar-se coneixent el donant aquesta circumstància, comunicant que vol aplicar la deducció fiscal a la donació i facilitant les seves dades fiscals completes. La fundació haurà de facilitar-li un certificat de la donació i recollir les dades del donant i de l’import donat en la corresponent declaració informativa que han de presentar totes les fundacions respecte a les donacions rebudes durant l’any natural.

Back To Top